תקיפת היטל השבחה - ערר לועדת ערר או שמאי מכריע? (יוני 2017)

דרך המלך היא הגשת ערר. בכל מסלול שתחברו אין לוותר על ייצוג משפטי הולם.

קיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה שברצונכם לחלוק עליו? עליכם לבחור - לבקש מינוי שמאי מכריע או להגיש ערר? לפי סע' 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, דרך המלך בתקיפת היטל השבחה היא הגשת ערר לועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה (אשר עשויה למנות לה שמאי מייעץ). לפי החוק, רק אם אין חולק על החיוב כשלעצמו, ניתן (ולא חובה) לפנות למסלול חלופי של שמאי מכריע שידון ויכריע בגובה החיוב, ועל הכרעתו ניתן להגיש ערר לועדת הערר. מכאן, שבפני שמאי מכריע לא ניתן לטעון טענות החולקות על החיוב כלשעצמו (ולעיתים מתעוררות אף מחלוקות ביחס לכך). בנוסף, בדרך החלופית של מינוי שמאי מכריע טמונה סכנה, שהשמאי המכריע יגדיל את שומת היטל ההשבחה (ועדת הערר אינה מוסמכת לכך). בנוסף, התערבותה של ועדת הערר בערר על שומה מכריעה היא מצומצמת ומגיעה בדיעבד. לעומת זאת, בדרך המלך של הגשת ערר לועדת הערר, אם מונה שמאי מייעץ, כשמו כן הוא,הוא מייעץ ולא מכריע, וועדת הערר רשאית להנחותו מראש. החסרון בדרך המלך הוא שקרוב לודאי שהיא תארך זמן רב יותר. אל תוותרו על ייצוג משפטי הולם גם אם בחרתם במסלול החלופי של מינוי שמאי מכריע.