עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים

בהתאם להסכם שנחתם בין החשב הכללי לחברות האשראי, הוגדלו תקרות הסכומים לתשלום בכרטיסי אשראי כך שמעתה ניתן יהיה לבצע תשלומים באתר האינטרנט של רשות המסים עד לסכום של 35 אלף ₪.  מאחר שכל חברות האשראי חתמו על ההסכם, אין יותר שוני בסכומים ובמסלולי התשלום בין החברות השונות.