תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מספר 5/2013 - הרפורמה במיסוי דירות מגורים.

ביום 15.10.15 פורסם תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין החל רטרואקטיבית מיום 1.1.14 (מועד תחילתו של תיקון 76), ובו שני תיקונים לחוק: קביעת שיעור מס 0% על סכום אינפלציוני חייב במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב ליניארי מוטב. חישוב ליניארי מוטב בתקופת המעבר במכירה בין קרובים. 

תוספת 1 להוראת ביצוע 5/2013

הוראת ביצוע 5/2013