הקטנת שיעור מס השבח החל על יחיד בגין מכירת קרקע לבניית לפחות 8 דירות

אושרה הוראת שעה שתוקפה החל מיום 1.1.16 ועד 31.12.18, המעניקה שיעור מס מופחת בגובה של 25% (במקום שיעורי המס הרגילים שיכולים להגיע גם עד 48%) במכירת זכות במקרקעין ע"י יחיד (ולמעשה לרבות חברה משפחתית או שותפות), אשר יום רכישתה הוא 1.4.61-6.11.01, כאשר חלה תוכנית המתירה מינימום 8 דירות מגורים ובתנאים שונים בהתאם לתוכנית החלה. התקופה הקובעת לצורך ההטבה להשלמת הבנייה היא 42-48 חודשים והההטבה ניתנת בשיעור יחסי לפי התקדמות הבנייה.