הגשת תקנון חברה ומסמכי שעבוד בשפה האנגלית. עדכון טפסים.

בהתאם לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו-2016 מיום 17.4.16, אשר יכנס לתוקפו ביום 17.5.16, יתאפשר להגיש תקנון חברה (במסגרת רישום חברה או בשינוי תקנון) ומסמכי שעבוד לפי סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 בשפה האנגלית, ובתרגום המסמך לשפה העברית (ככלי עזר להבנה) בצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום. 

כמו כן, עודכנו טפסי בקשה לרישום חברה (טופס1) , טופס דו"ח שנתי (טופס 5) , טופס פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) וטופס חדש לדיווח על שינוי תקנות (טופס 8(א). 

הודעת רשות התאגידים בדבר הגשת המסמכים באנגלית.

הודעת רשות התאגידים בדבר עדכון הטפסים וטופס חדש

תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים)(תיקון), התשע"ו-2016.