הוראת ביצוע 2.2016 - תיקון מס' 85 והוראת שעה

רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע לתיקון 85 והוראת שעה, שנועדו לעודד רוכש דירה חלופית להקדים ולמכור את דירות הישנה שהייתה דירה יחידה עד למועד הרכישה. הוראת שעה לתקופה של 5 שנים מקצרת את פרק הזמן, המאפשר מכירת הדירה האחרת של הרוכש בפטור מ-24 חודשים ל-18 חודשים. בנוסף, דירה שהתקבלה בירושה שחלקו של המוכר/רוכש בה אינו עולה על מחצית (במקום שליש כפי שהיה קודם לכן), לא תבוא במניין הדירות הן לעניין הפטור/מדרגות מס רכישה לדירה יחידה, ללא קשר לזהות המוריש או למניין דירותיו ביום פטירתו.

הוראת ביצוע 2.2016 - תיקון מס' 85 והוראת שעה