בני זוג רכשו בית מקבלן וחתמו על תוספת שינויים בתשלום לבניית קומת הגג בהיתר בניה. לאחר שנים בהם שילמו בני הזוג ארנונה גם על קומת הגג, נסתבר שהקבלן לא הוציא היתר בניה לקומת הגג, הועדה המקומית התרשלה בהוצאת טופס 4. נגד בני הזוג הוגש כתב אישום על שימוש בשטח בניה ללא היתר לרבות שימוש כיחידה מפוצלת. בהסדר טיעון סוכם על הריסה ואי שימוש תוך 12 חודשים אלא אם יינתן היתר בניה כדין, קנס שישולם בתשלומים נוחים וכי הצדדים יטענו לעניין ההרשעה. בימ"ש קיבל טיעוננו ביחס לבעל ונמנע מלהרשיעו.