קיבוץ נדרש לשלם היטל השבחה גדול (שבע ספרות) לאחר שנדרש לחתום על חוזה חכירה אחד למגרש תכנוני, שנוצר בתב"ע חדשה משביחה ממספר מגרשים שבחלקם חוזי החכירה הישנים נרשמו ע"ש שותפות מוגבלת בה הקיבוץ הוא השותף הכללי והשותף המוגבל הוא סימלי בלבד. בערר נטענו טענות רבות לעצם החיוב/דרישה (העדר חבות ואי מימוש זכויות) ולגופה של כל השבחה נטענת, וזאת בתמיכה של חוו"ד של שמאי מקרקעין. הועדה המקומית הודיעה כי לאור אחת הטענות החלופיות בערר היא מבטלת לחלוטין את השומה נשוא הערר.