משרדנו יצג בעל מגרש עם זכויות בניה לבניית מגדל מסחר ומשרדים בהתקשרות בהסכם אופציה ייחודית פטורה ממס המאפשרת גמישות מירבית ליזם במחירה לפי חלוקה לתקופות ובהיקף זכויות הבניה שיירכש על ידו בעת מימוש האופציה.