לקוחת המשרד מכרה וילה בסכום של 4.6 מליוני ש"ח, תוך שהקונה נוטל על עצמו את כל הסיכון ביחס להיקף זכויותה בניה הנוספות. למרות שהצהרתה למנהל מיסוי מקרקעין לוותה בחוו"ד שמאית מפורטת ומבוססת, הוצאה לה שומת שווי מכירה של קרוב ל-7.2 מליוני ש"ח כשמתוכם רק 4.6 מליוני ש"ח יוחסו לוילה וזכו לפטור ואילו כ- 3.6 מליוני ש"ח חוייבו במס. בשלב ההשגה הצליח המשרד להפחית את שווי המכירה למוצהר של 4.6 מליוני ש"ח, אולם המנהל החליט לפצלו ולייחס סך של 1.1 לזכויות בניה ולחייבו במס. בערר שהוגש ע"י המשרד הושגה פשרה לפיה גם הופחת הסכום החייב, הוכרו ניכויים וכן פריסה של המס, כך שהמס הסופי שנאלצה הלקוחה לשאת בו היה כ-27,000 ש"ח בלבד והיא זכתה להשבה גדולה של סכומי המס ששילמה תחת מחאה.