מועד החיוב במע"מ בגין כספי רוכשי דירות

בהחלטת מיסוי בעניין מועד החיוב במע"מ על תשלומי רוכשי דירות המופקדים לחשבון ליווי בהתאם לחוק המכר (דירות) והקבלן אינו רשאי לעשות בהם שימוש אלא בהתחשב בקצב התקדמות הפרוייקט ובכפוף להסכמת הבנק,נקבע, שמועד החיוב במע"מ לא יהיה מועד הפקדת הכספים ע"י רוכשי הדירות אלא מועד העמדת הכספים ע"י הבנק לרשות הקבלן לרבות תשלומים לספקים וכו'.

החלטת מיסוי 2536/17