פורסם ניהול גילוי מרצון חדש

רשות המסים פרסמה נוהל גילוי מרצון חדש, שתוקפו הוא עד ל-31.12.19. תוקף המסלול האנונימי הוא עד ל-31.12.18. גילוי מרצון במסלול המקוצר אפשרי במקרה שההון הבלתי מדווח אינה עולה על 2 מלש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 500 אלש"ח.

הגילוי מרצון מותנה בתום לב ובהעדרה של בדיקה או חקירה במועד הפניה, מחייב גילוי "סכום ההשקעה" (במקרה שההכנסה שלא דווחה היא תשואה על השקעה) וחל גם אם הוא אינו מניב תשלום מס משמעותי.

נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה 2017