אין צורך בהמצאת מסמכים מרשות המיסים על סגירת תיק/ סיווג תיק כלא פעיל/ אי פתיחת תיק

רשות התאגידים הודיעה, כי במסגרת שיפור השירות לציבור, ובתיאום בין רשות המיסים לרשות התאגידים, ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מחובות אגרה במסגרת הליך פירוק חברה מבלי שהלקוח נדרש להמציא אישורים מרשות המיסים אודות סיווג התיק (תיק סגור/מעולם לא נפתח תיק/תיק שסווג כלא פעיל). מידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות, ופטור מתשלום אגרה שנתית יינתן בהתאם למידע זה ככל שיתר המסמכים הנדרשים הוגשו כדין.

לתשומת הלב, ככל שבקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר המסמכים הנדרשים הוגשו כדין, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.