שימוש במצלמות מעקב בגני ילדים

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה נייר עמדה, בו היא מדגישה: הצבת מצלמות מעקב "אינה תרופת פלא", וכי לעולם כרוך השימוש בהן ב"תופעות לוואי" חמורות, השימוש במצלמות מעקב כפוף למגבלות משפטיות, עליהן מפקחת הרשות והפרתן עלולה לגרור הליכי פיקוח ואכיפה. במקרה שהפגיעה בפרטיות באי הגן תהיה בלתי מידתית, השימוש במצלמות אסור ועלול להגיע לכדי עבירה פלילית. גם מקום שמחליטים כי התקנת מצלמות נחוצה, יש לתת את הדעת על אופן שמירת המידע שייאגר מהצילומים, פרקי הזמן שיישמר, מקום השמירה ואמצעי האבטחה שיינקטו, הרשאות הגישה למאגר המידע שנוצר וכו'.

נייר העמדה מפנה להנחיית רשם מאגר המידע 4/2012 בדבר השימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן, הנחיית רשם מאגרי המידע 5/17 שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא מצלמות במוסדות החינוך.