14.10.18 מיסוי חברות ובעלי מניות מהותיים

עד 31.12.18 - מה לעשות בדירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי?

כזכור לפקודת מ"ה התווסף סעיף 3(ט1), הקובע כללים ביחס למיסוי בעל מניות מהותי (10% מכל סוג של אמצעי שליטה בחברה) של "משיכה מחברה", הכוללת, בין היתר, נכס שהועמד לשימושו של בעל המניות המהותי בו או קרובו כאשר לעניין זה נכס כולל, בין היתר, דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות. 

מועד תחילת הוראות סעיף 3(ט1) הוא החל מיום 1.1.17 ונקבעו הוראות מעבר ביחס לתחולתו ביחס לדירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות לפני 1.1.17, הקובעות ארבע חלופות:

1. השבת הדירה לחברה עד ליום 31.12.18 וחיוב בעל המניות בשווי שימוש רק בגין התקופה שמ-1.1.17 ועד למועד בו השיב באופן מלא את הדירה לשימוש החברה

2. המשך שימוש בדירת החברה גם לאחר 31.12.18, כאשר מועד החיוב הראשון בגין העמדת הנכס לשימוש בעל המניות יהיה 31.12.18 ובכל שנה לאחר מכן.

3. העברת הדירה מבעלות החברה לבעלות בעל המניות עד ל-31.12.18 ללא חיוב מס רכישה ודחיית מס השבח למועד מכירת הדירה.

4. העברת הדירה מבעלות החברה לבעלות בעל המניות עד ל-31.12.18 ותשלום מס השבח (בגין ההפרש בין שווי השוק לבין העלות המופחתת  בספרי החברה במועד ההעברה).

במקביל להעברת הדירה לבעל המניות לפי חלופות 3-4, תיזקף לבעל המניות הכנסה מדיבידנד או ממשכורת או מעסק, לפי העניין.

מומלץ לבחון את הנסיבות לרבות מטרת החזקת הדירה ולבחור בחלופה המיטבית וזאת עד 31.12.18.