אושר תיקון 21 לחוק

ביום 1.1.19 אושר תיקון 21 לחוק הגבלים עסקיים, אשר אלו עיקריו:

  • תקרת עיצום כספי של 8% בגין כל הפרה הוגדלה ל-100 מיליוני ש"ח. 
  • רף מחזור המכירות המשותף המחייב הודעה לממונה הועלה ל-360 מיליוני ש"ח (צמוד למדד).
  • כבעל מונופולין עשוי להחשב גורם המחזיק בידיו כח שוק משמעותי אף אם אינו מחזיק בנתח שוק הגבוה מ-50%.
  • על נושאי משרה בתאגיד חובה עצמאית לפקח ולעשות הניתן כדי למנוע הפרת החוק, ובמקרה של עבירה חזקה שהפרו את החובה אלא אם הוכיחו אחרת.
  • עונש המאסר המירבי לעבירת הסדר כובל הועלה ל-5 שנות מאסר ללא דרישת נסיבות מחמירות.
  • המונח "הגבלים עסקיים" יוחלף במונח "תחרות", ומכאן: חוק התחרות הכלכלית, הממונה על התחרות ובית הדין לתחרות וכו'.