נכנסו לתוקף הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.19 נכנסו לתוקף רוב הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018, הכולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול (לרבות חובת דיווח חדשה על רוכשי מקרקעין להצהיר על אמצעי התשלום שבו ניתנה  התמורה). ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע, כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה. 

ביום 4.2.18 פירסמה רשות המסים את חוזר 17/2018 ובו הסברים מפורטים.