נכנס לתוקפו תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

ביום 1.1.19 נכנס לתוקפו תיקון 34 לחוק רישוי עסקים הכולל: הוספת מנגנון של עיצום כספי חלף הליך פלילי, הרחבת רשימת המפקחים וסמכויותיהם, אחריות שניתן להטיל על נושאי משרה, הבחנה בין ותק העסקים לצורך הוצאת צו הפסקה מינהלי, סמכות ביהמ"ש להוציא צו הפסקה שיפוטי טרם הגשת כתב אישום, עבירות פליליות חדשות, ואימוץ הפסיקה שעבירות של עיסוק ללא רישיון או היתר או אי עמידה בתנאיהם היא עברה של אחריות קפידה (אין צורך בהוכחת המרכיב הנפשי בביצועה).