עדכונים לחוזרי רשם - שינויים בפנקסי סימני המסחר והפטנטים

עדכון מס' 6 לחוזר בעניין רישום שינויים בפנקס סימני המסחר, קובע לראשונה סוגי רשות שימוש בסימני מסחר הניתנים לרישום, ואשר יש לציין בבקשה לרישומה. מכאן שיש להקפיד על המינוח והסיווג בעת עריכת הסכם רישיון:

  1. רשות שימוש בלעדית (Sole) - מעניקה לבעל הרשות את זכות השימוש הייחודית בסימן אך אינה אוסרת על בעל הסימן עצמו לעשות שימוש בסימן.
  2. רשות שימוש ייחודית (exclusive) - מעניקה לבעל הרשות את זכות השימוש הייחודית בסימן ואוסרת גם על בעל הסימן עצמו לעשות שימוש בסימן.
  3. רשות שימוש לא יחודית (non-exclusive) - מעניקה לבעל הרשות זכות שימוש בסימן מבלי להגביל את זכות השימוש של בעל הסימן או אחרים מטעמו. 

נזכיר, כי אין תוקף לרישיון שימוש בסימני מסחר אלא אם הוא נרשם בפנקס, כך ששימוש של בר רשות לפי רשות שלא נרשמה בפנקס לא ייזקף לזכות בעל סימן המסחר, והסימן עלול להיות חשוף לביטול בשל אי-שימוש. 

בנוסף נקבע בחוזר,  כי בהעברת בעלות בסימן לגביו רשומה רשות, יועבר העתק אישור העברת הבעלות לבעל הרשות או מיופה כוחו, וכי  לא יירשמו יותר שעבודים בפנקס, כי אם רק אצל רשם המשכונות או רשם החברות, לפי העניין. 


עדכון מס' 7 לחוזר בעניין רישום שינויים בפנקס הפטנטים מבהיר שניתן לרשום בפנקס הפטנטים רישיונות משנה, וכי יש צורך בקבלת אישור ממבקש העברת בעלות בפטנט או בבקשת פטנט משועבדים, כי אין בהסכם השעבוד הקודם הוראה האוסרת ההעברה ויש לשלוח העתק של בקשת ההעברה לנושה או לב"כ.  העברת הבעלות תירשם בכפוף לשעבוד, ואישור רישום ההעברה יישלח גם לנושה או לב"כו.  ניתן לרשום שעבוד נוסף על פטנט או בקשת פטנט, ולצורך כך בבקשה יש לאשר, שהסכם השעבוד הקודם אינו אוסר רישום שכזה ולשלוח העתק של בקשת הרישום לנושה הקודם או ב"כו. 

עוד בהתאם לעדכון,  לא יירשמו עוד שעבודים בפנקס המדגמים (החוזר אינו מתייחס לעיצובים שנרשמו תחת חוק העיצובים).