קנסות מינהליים על עבירות תכנון ובניה

בהמשך לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה, אשר נועד לחזק ולהגביר את האכיפה, נכנסו לתוקפן תקנות המאפשרות הטלת קנסות מינהליים משמעותיים על עבירות תכנון ובניה, ללא צורך בהליך משפטי. מי שהוטל עליו קנס, רשאי להגיש בקשה לביטול הקנס וכן לבקש לעמוד לדין, ובמקרה כז יוגש כתב אישום.

על העבירות בגין ניתן להטיל קנסות: בניה או עבודה טעונה היתר ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר; שימוש אסור במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית; הפרת צו מינהלי להפסקת עבודה או שימוש.

בעבירות של בניה ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר או של שימוש אסור מעגל האחראים לעבירה כולל, בנוסף לגורם המבצע, גם את בעל ההיתר או את מי שמוטלת עליו החובה לקבל היתר; את בעל המקרקעין; את בעל השליטה במקרקעין ואת מי שמחזיק בהם בפועל. בעבירות של בניה ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר, גם את האדריכל, המהנדס או ההנדסאי שאחראים לתכנון העבודה או לפיקוח עליה, וכן את הקבלן הראשי.