רישום הסכמי שיתוף במקרקעין ללא צורך בהגשת אישורי מסים

רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין גיבשו נוהל חדש למקרים בהם בעת רישום הסכם שיתוף אין צורך בהגשת אישורי מסים (ואף לא יידרשו גם אישורי העדר חובות לרשות/ועדה מקומית) וניתן להסתפק בתצהיר עורך דין:

1. רישום הסכם שיתוף של עד 4 בעלים משותפים לחלוקת קרקע שגודלה עד 1.5 דונם, שאין בו תמורה לבעלים ושקיימת התאמה בין החלקים הרשומים בפנקס המקרקעין לבין התשריט וההסכם.

 2. רישום הסכם שיתוף במסגרת עסקאות של קבוצות רכישה, אשר נחתם טרם או במקביל לרכישת הקרקע ע"י חברי הקבוצה.

 3. רישום הסכם שיתוף בין בעלי המקרקעין שכלל אינו כולל העברת זכויות במקרקעין.

 בכל הסכם שיתוף אחר, אשר אינו עומד באחד מהתנאים האמורים, ידרשו הצדדים להביא אישורי מסים כפי שנדרש עד עתה. יחד עם זאת, לא תהא חובה להחתים את רשות המסים על התשריט, בכפוף להצהרת עורך דין שאישורי המס המוגשים מתייחסים לתשריט וההסכם שהוגש לרישום. במקרים אלו, ככל שבאישורי המסים נקבע "שווי מכירה" 0 או 1, לא יידרשו גם אישורי העדר חובות והיטל השבחה מהרשות המקומית. בכל מקרה אחר יידרשו אישורים אלו כדין.