ריבית מקסימלית כוללת רכיב המע"מ

ביהמ"ש העליון נדרש לראשונה לשאלה המשפטית אם הריבית המקסימלית הקבועה בחוק כוללת את רכיב המע"מ, או שמא מדובר ברכיב חיצוני לריבית, שניתן לגבותו בנוסף לריבית המקסימלית המותרת. נקבע, כי תשלום המע"מ "המגולגל" על לווה בעסקה למתן אשראי הוא חלק מהתמורה הניתנת בקשר עם הלוואה ויש בה משום תוספת לקרן, ומשכך הוא כלול בריבית כהגדרתה בחוק וצו הריבית. מכאן, שהמלווה אינו רשאית לגבות את תשלום המע"מ בנוסף לריבית המקסימלית.

ע"א 10028/17 גמלא הראל נדל"ן למגורים נ חברת נ.ב.ע. בע"מ ואח' (נבו 25.8.20)