הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון- הבטחת כספי הפיקדון), התשע"ו-2016

אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק לתיקון חוק הדיור המוגן, המחייבת חברת דיור מוגן להבטיח את מלוא כספי פיקדונות הדיירים בערבות בנקאית או בפוליסת ביטוח (אין בנמצא). בכך מבוקש לתקן את ההסדר הבעייתי הקבוע בחוק הנוכחי, לפיו רשאית חברת הדיור המוגן לבחור איזו בטוחה לתת לדיירים, אשר צריכים לשאת ברוב עלותה. החוק הקיים מאפשר ויתור על בטוחה, והדבר הפך לברירת המחדל ברוב המקרים, בהם לא ניתן היה להתחייב לרישומה של משכנתא אף לא בעתיד. יצויין, שמשרדנו רואה חשיבות רבה בההבטחת כספי הפקדון והשבת יתרת הפקדון, מקפיד לבחון כל מקרה לגופו ולעמוד על פתרונות. 

הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון- הבטחת כספי הפיקדון), התשע"-2016

כלכליסט - בתי הדיור המוגן יוצאים לקרב על הרנטה שלהם

דווח מיידי של מגדלי הים התיכון

דווח מיידי של אחוזת בית – דיור מוגן

הודעה ענפית של מידרוג