תקנות החניה החדשות

תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) משנת 1983 זכו לתיקון נרחב. החידושים העיקריים: 

  • תקן החניה נקבע בהתאם לקרבת המגרש למערכת התחבורה הציבורית עתירת נוסעים (עד 300 מ"ר, 300-600 מ"ר, השאר) ובהתאם לשימוש (מגורים, מסחר, משרדים ותעשיה עתירת ידע, תעשיה מלכאה ואחסנה, מוסדות חינוך, מוסדות תרבות ופנאי, מוסדות בריאות, שטחי ספורט שטחים פתוחים ובתי עלמין, מלונאות, מוסכים)
  • תקן החניה נקבע כמספר חניות מזערי ומירבי. למוסד תכנון רשות לקבוע תקן שונה במסגרת תכנית מיתאר מקומית, אשר אחת ממטרותיה העיקריות היא קביעת תקני חניה ולרשות הרישוי שק"ד לקבוע את מספר החניות הנדרש מהמבקש היתר בניה.
  • תקן חניה לאופנועים ואופניים.

בנוסף תוקנו תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) כך שלא יראו כסטיה ניכרת מתכנית צמצום מספר מקומות החניה באופן התואם את התקנות.

מינהל התכנון פרסם נוהל/קובץ הנחיות שמטרתו לפרט ולהשלים את האמור בתיקון לתקנות.

תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)(תיקון),התשע"ו-2016

הנחיות מקצועיות עבור תקנות החניה, 2016