הנישום צריך לאפשר האצלת סמכויות טכניות לשליחים - תוספת 2 להוראת ביצוע מסמ"ק 7/2007

עו"ד השולח שליח למסמ"ק צריך לציידו ביפ"כ הרגיל לשליח וכן יפה"כ מהלקוח לעו"ד המאשר את ההאצלה. במידה ועוה"ד כבר רשום כמייצג בעסקה, עליו לצרף מכתב המאשר שביפ"כ מהנישום יש הסמכה להאצלה. נוסח המכתב: 

"אני עו"ד מ"ר ___ מאשר כי יפה"כ שניתן לי מאת ___ לייצגו אצל רשות המסים בקשר לעסקת מכירה/רכישה של הנכס הידוע כ- ___, מתיר לי להאציל את סמכויות הייצוג ע"פ יפה"כ לאחר."

הוראת ביצע מסמ"ק 7/2007 עוסקת בסמכויות ייצוג בפני מסמ"ק ואבטחת מידע בנושא מסירת מידע לגורמים שונים הפונים לקבל מידע בנוגע לנכסי מקרקעין (לא דרך מאגר המידע ומשלימה את הוראת ביצוע 50/92 העוסקת באבטחת מידע והקצאת צופנים). הוראת ביצוע זו דרשה יפ"כ נוטריוני מעוה"ד לשליח, דרישה שלא נאכפה במציאות.

תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007