חוזר מס הכנסה 6/2016 - מיסוי בעל שליטה בחברה זרה נשלטת (חנ"ז).

רשות המסים פירסמה היום חוזר מקיף בעניין מיסוי בשל שליטה בחברה זרה נשלטת (חנ"ז). בחוזר יש התייחסות לנושאים הבאים: המסגרת הנורמטיבית (הגדרה והתנאים), בעלי שליטה בחנ"ז (הגדרתם ומיסויים), רווחים שלא שולמו, מתן זיכוי בגין מס זר, חלוקת דיבידנד בפועל מתוך רווחים שלא שולמו, מכירת מניות בחנ"ז, טיפול בחנ"ז ששנת המס שלה שונה משנת המס בישראל, חנ"ז שהיא גם חברת משלח יד זרה, דגשים נוספים וכן מספר דוגמאות.

חוזר מס הכנסה 6/2016