ועדת הכספים אישרה את הצ"ח במיסוי חברות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות, לרבות חברות הארנק. 

בהצ"ח שלושה חלקים מרכזיים המטפלים בתופעת ניצול לרעה של מיסוי תאגידי, 

החלק הראשון עוסק בחיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם. משיכות אלה יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים כגון דירות מגורים, כלי שיט וטיס לשימוש בעלי המניות תחויב כהכנסה חייבת בידם.

החלק השני עוסק בחברות "ארנק", שהוקמו על ידי נושא משרה (דירקטורים, מנכ"לים וכד) וכן שכירים במהותם שהעניקו שירותים דרך חברות שבבעלותם- "חברות שכירים". ההכנסות שיתקבלו על ידי החברה ייוחסו לבעל המניות וישולם עליהן מס שולי ככל שאר השכירים.
החלק השלישי עוסק בסמכות המנהל להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה. לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שתוקם, להורות על חלוקה של עד 50 אחוז מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ 5 מיליון ₪ ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ 3 מיליון ₪.
נקבעו הוראות מעבר מקלות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב לפי הסעיף החדש, כספים שיושבו עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31.12.18. כמו כן נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31.12.18.