רשות המסים פירסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח

רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בנושאי מס הכנסה ומיסוי בינ"ל, מע"מ ומכס, אשר נקיטת עמדה בניגוד להן חייבת בדיווח אם יתרון המס הנובע ממנה עולה על הסכומים שנקבעו בחוק (במיליוני ₪).

בין נושאי העמדות שפורסמו בתחום מס הכנסה: זקיפת שווי שימוש ברכב; ייחוס הוצאות במפעל מאושר/מוטב/מועדף; תשלום מתושב ישראלי לתושב חוץ באמצעות סניף/חשבון בנק מחוץ ישראל; קיזוז בחו"ל של הפסד לאחור בשנת מס בה זכאי נישום להחזר.

בין נושאי העמדות שפורסמו בתחום מע"מ: ניכוי מס תשומות בחברת החזקות; יבוא שירותים מחו"ל; אי תחולת פטור מע"מ במכירת נכס שבפועל נוכה מס תשומות; איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים.

בין נושאי העמדות שפורסמו בתחום המכס: אי הפחתת הוצאות פרסום ששופו מערך העסקה של הטובין.

רשימת העמדות החייבות בדיווח