19.1.17 תוספת 2 להוראת ביצוע מסמ"ק 5/2013

חלופות להוכחת העדר דירת מגורים במדינת תושבות תושב חוץ לצורך זכאות לפטור במכירת דירה יחידה בישראל.

אחד התנאים לפטור ממס שבח למוכר דירת מגורים מזכה הוא כי התושב הוא ישראלי ובמקרה של תושב חוץ אין לו דירת מגורים במדינת תושבתו, דבר שעליו להוכיח באמצעות אישור שלטונות המס של אותה מדינת תושבות. נכון להיום רק בלגיה ורוסיה מנפיקות אישור שלטונות מס שאין לאדם דירה בהן. לפיכך נקבע נוהל המאפשר לתושב חוץ במדינות חרות להמציא ראיות חלופיות המוכיחות עמידתו בתנאי הנ"ל.

 על המוכר תושב החוץ להוכיח בראיות אובייקטיביות כי אכן אין בבעלותו דירת מגורים במדינת התשובות ולשכנע בכך.הנוהל מפרט 3 דרישות:

1. על תושב החוץ להראות היכן מקום מגוריו הקבוע ומה טיב זכויותיו בדירה בה הוא מתגורר. עליו להמציא חוזה שכירות או הסכם אחר המעיד על היותו שוכר ולא בעלים באותה דירה וכן אישור מוניציפאלי בדומהלארנונה בישראל כי המוכר משלם מיסים בחו"ל "כמחזיק" בדירה ולא כבעלים שלה,ככל שניתן להמציא אישור כזה.

2. אישור מרשות המיסים של מדינת התושבות של המוכר לפיו המוכר לא דיווח על הכנסה מדמי שכירות בגין דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר שברשותו. לחילופין,המצאת דוחות המס של המוכר לתקופה הרלוונטית (במידה ויש למוכר הכנסות מדמי שכירות שלא נובעים מדירת מגורים, יוכל להמציא, בנוסף, תצהיר ערוך לפיפקודת הראיות לפיו לא מדובר על הכנסות משכירות של דירה אלא של נכס אחר).

3. כתמיכה לאישורים הנ"ל, יש להמציא תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות ובו הצהרת המוכר כי אין לו זכויות בדירת מגורים נוספת במדינת התושבות שלו.

 

ככל שמדובר במדינה פדרלית כדוגמת ארה"ב או מדינה המחולקת למחוזות כדוגמת שוויץ, יש לוודא שהאישורים מתייחסים לכך שלמוכר אין דירה בכל המחוזותהשייכים לאותה מדינה או בכל המדינות השייכות לאותה מדינה פדרלית

תוספת 2 להוראת ביצוע מסמ"ק 5/2013