מידע וכלים מחשוביים לחישוב מס ריבוי דירות

רשות המסים פירסמה מידע וכלים להבנת החוק והוראותיו, בדיקת החבות במס, זכאות לפטור או חיוב חלקי ואופן הגשת ההצהרה והבקשה להטבה בעת מכירת דירת מגורים.

כל המידע מפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים (מס ריבוי דירות) וכולל את נוסח החוק, התקנות בדבר מענק במכירת דירה, הנחיות ליישום החוק, טפסים, פרטים על מרכז התמיכה וכן אוסף שאלות שכיחות כולל תשובות מפורטות. בנוסף, לצורך בדיקת סכום המס הצפוי ובדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי פותחו לשירות הציבור: מחשבון לחישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה ו-מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס.

מס ריבוי דירות מוטל על יחיד/תא משפחתי שלו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו. סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה (ככלל החיוב הינו שנתי למעט מכירות/רכישות במהלך השנה). המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה לשנה. בנוסף נקבעו בחוק מקרים בהם יחול פטור מהמס וכן מקרים בהם יחול חיוב במס חלקי.

עד ליום 31.3.17  על החייב במס להגיש הצהרה לגבי כלל דירותיו (כולל כתובת, שטח, החלק שבבעלותו), הסכום הקובע לכל דירה, מהן הדירות שלא יחויבו, מהו סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום, אותו יש לשלם בשני תשלומים שווים האחד עד 30.6.17 והשני עד 31.12.17.